สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2024 13344  
Feb 2024 13240  
Mar 2024 14537  
Apr 2024 16928  
May 2024 9582  
Jun 2024 0  
Jul 2024 0  
Aug 2024 0  
Sep 2024 0  
Oct 2024 0  
Nov 2024 0  
Dec 2024 0