สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2023 16951  
Feb 2023 15503  
Mar 2023 17489  
Apr 2023 14128  
May 2023 14064  
Jun 2023 13498  
Jul 2023 11038  
Aug 2023 13378  
Sep 2023 10746  
Oct 2023 0  
Nov 2023 0  
Dec 2023 0